Повноваження

Версія для друкуВерсія для друку

Голова районної державної адміністрації

Згідно Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999 року № 586 – ХІУ голова районної державної адміністрації очолює районну державну адміністрацію.

Голова районної державної адміністрації призначається на посаду Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України на строк повноважень Президента України.

Голова райдержадміністрації здійснює контроль та координацію за реалізацією всіх питань, що належать до компетенції райдержадміністрації, забезпечує виконання райдержадміністрацією повноважень інших органів виконавчої влади згідно Закону.

Голова райдержадміністрації забезпечує здійснення державного контролю райдержадміністрацією на території району.

Голова районної державної адміністрації:

1. Очолює районну державну адміністрацію, здійснює керівництво її діяльністю, несе відповідальність за виконання покладених на райдержадміністрацію завдань і здійснення нею своїх повноважень.

2. Представляє райдержадміністрацію у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими особами в Украіні так і за її межами.

3. Призначає на посади та звільняє з посади своїх заступників, керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації. За поданнями керівників структурних підрозділів призначає та звільняє працівників структурних підрозділів райдержадміністрації.

4. Призначає на посаду та звільняє з посади керівника та працівників апарату  райдержадміністрації.

5. Укладає та розриває контракт з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфер управління райдержадміністрації.

6. Погоджує в установленому порядку призначення на посаду та звільнення з посади керівників підпорядкованих підприємств, що належать до сфери управління органів виконавчої влади вищого рівня, крім керівників установ Збройних Сил та інших військових формувань України.

7. У межах затвердженого бюджету виступає розпорядником коштів райдержадміністрації, використовуючи їх лише за цільовим призначенням.

8. Регулярно інформує населення про стан виконання повноважень покладених на райдержадміністрацію.

9. Утворює консультативні, дорадчі та інші органи і комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання, функції та персональний склад.

10.Виконує всі повноваження передбачені Конституцією та Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів, органів виконавчої влади вищого рівня.

 

В межах здійснення галузевих повноважень голова районної державної адміністрації :

1.Погоджує проекти програм соціально-економічного розвитку і подає їх на затвердження районній раді, забезпечує їх виконання.

2. Забезпечує ефективне використання природних, трудових і фінансових ресурсів.

3. Затверджує необхідні для управління соціально-економічним розвитком району баланси трудових, матеріально- фінансових та інших ресурсів, місцевих будівельних матеріалів, палива і з метою забезпечення передбаченого законодавством рівня мінімальних соціальних потреб, затверджує мережу закладів, проводить розрахунок коштів та визначає обсяг послуг.

4. Подає раді висновки щодо доцільності розміщення на території району тих чи інших об’єктів та нових підприємств незалежно від форм власності.

5. Розглядає та приймає рішення щодо фінансово-економічного обгрунтування обсягів продукції, що підлягає продажу для державних потреб за рахунок держбюджету. Визначає обсяги продукції, що поставляється для місцевих потреб за рахунок коштів районного бюджету, інших джерел фінансування.

6. Погоджує пропозиції до державних програм соціально-економічного розвитку України, довгострокових прогнозів та планів розвитку народного господарства, їх фінансово – економічного забезпечення.

Голова районної державної адміністрації контролює :

1. Здійснення заходів, пов’язаних з мобілізаційною підготовкою, цивільною  обороною на території району.

2.  Складання проекту районного бюджету та забезпечує його виконання, звітує перед радою про його виконання.

3. Забезпечує подання до органів виконавчої влади вищого рівня фінансових показників і пропозицій до проекту державного бюджету, розмірів дотацій та субсидій, даних про склад об’єктів, що підлягають бюджетному фінансуванню, балансу фінансових ресурсів для врахування їх при визначенні розмірів субвенсій.

4. Отримання від усіх суб’єктів підприємництва незалежно від форм власності інформації передбаченої законодавством для складання і виконання бюджету.

5. Здійснення фінансування підприємств, установ та організацій, освіти, культури, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту, соціального захисту населення району, а також заходи пов’язані з розвитком житлово - комунального господарства, благоустроєм та шляховим будівництвом, охороною довкілля та громадського порядку.

6. Здійснення у встановленому порядку регулювання інвестиційної діяльності.

7. Регулювання цін та тарифів за виконання робіт та надання житлово-комунальних послуг підприємствами, а також встановлення норм їх споживання, контроль за їх отриманням.

Голова районної державної адміністрації забезпечує:

1. Здійснення управління об’єктами та цілісними майновими комплексами в районі, що перебувають у сфері державної власності або її управлінні, здійснення управління майном інших суб’єктів права власності в разі їх передачі в установленому законом порядку.

2. Вжиття пропозицій до проектів програм приватизації державного майна, організації їх виконання.

3. Реалізацію державної політики сприяння розвитку малого бізнесу.

Наверх ↑