Положення про центр надання адміністративних послуг

Версія для друкуВерсія для друку

ПОЛОЖЕННЯ
про центр надання адміністративних послуг
при Машівській районній державній адміністрації

       1. Центр надання адміністративних послуг при Машівській районній державній адміністрації (далі - центр) утворюється, як постійно діючий робочий орган при Машівській районній державній адміністрації.

    2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації центру приймається головою Машівської районної державної адміністрації.

      3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови Полтавської обласної державної адміністрації та голови Машівської районної державної адміністрації та цим положенням.

        4. Основними завданнями центру є:
     організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;
     спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;
   забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

     5. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг. Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, визначається розпорядженням голови Машівської районної державної адміністрації та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

     6. У центрі за розпорядженням голови Машівської районної державної адміністрації, також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень районної державної адміністрації.

     7. У приміщенні, де розміщується центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.

     8. Складовою частиною центру, є дозвільний центр, утворений відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, який забезпечує надання адміністративних послуг з видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

   9. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в центрі звертається до адміністратора - посадової особи Машівської районної  державної адміністрації,  яка організовує надання адміністративних послуг.

    10. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою Машівської районної  державної адміністрації.
Кількість адміністраторів, які працюють у центрі, визначається головою Машівської районної  державної адміністрації.

     11. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування центру.

     12. Основними завданнями адміністратора є:
      надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;
     прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та         подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;
     видача  або   забезпечення  надсилання   через  засоби  поштового  зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

     організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;
   здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;
     надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

     13. Адміністратор має право:
      безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;
      погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;
     інформувати керівника центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;
     посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;
     порушувати клопотання перед керівником центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру.

   14. З метою здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності центру повноваження по здійсненню функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності центру покладається на начальника відділу економічного розвитку і торгівлі Машівської районної державної адміністрації.

     15. Центр очолює начальник відділу економічного розвитку і торгівлі Машівської районної державної адміністрації, на якого покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності центру.

    16. Начальник відділу економічного розвитку і торгівлі Машівської районної державної адміністрації відповідно до завдань, покладених на центр:
      здійснює керівництво роботою центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності центру;
     організовує діяльність центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи центру;
     координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

   організовує інформаційне забезпечення роботи центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

       сприяє створенню належних умов праці у центрі, вносить пропозиції голові Машівської районної державній адміністрації щодо матеріально-технічного забезпечення центру;
       розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;
       може здійснювати функції адміністратора;
       виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про центр.

    17. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами,  органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

     18. З метою забезпечення створення зручних та доступних умов отримання послуг суб’єктами звернень у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці за розпорядженням голови Машівської районної державної адміністрації, можуть утворюватися територіальні підрозділи центру, які забезпечують надання адміністративних послуг відповідно до переліку, який визначається розпорядженням голови Машівської районної державної адміністрації.

     19. Згідно графіку змінності час прийому суб’єктів звернень у центрі:
понеділок , вівторок, четвер з 800год. до 1700год.
середа, п’ятниця з 800год. до 2000год.
субота з 800год. до 1400год.
без перерви на обід
вихідний день – неділя
За розпорядженням голови Машівської районної державної адміністрації, час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.

   20. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності центру здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів.
 

Наверх ↑