Функціональні повноваження

Версія для друкуВерсія для друку

Функціональні повноваження першого заступника голови
районної державної адміністрації

    Перший заступник голови районної державної адміністрації виконує повноваження визначені головою райдержадміністрації і несе персональну відповідальність за стан на дорученій йому ділянці роботи.
Перший заступник голови райдержадміністрації призначається на посаду головою райдержадміністрації за погодженням з головою  облдержадміністрації.
Перший заступник контролює і координує діяльність заступника голови райдержадміністрації та виконує обов’язки голови в разі його відсутності.
    Організовує виконання законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, розпоряджень голови обласної і районної державної адміністрації з питань функціонування агропромислового розвитку, будівництва, житлово – комунального господарства, оборонної роботи, організаційно – кадрової роботи, соціально-економічного розвитку району, бюджетної і податкової політики, торгівельного та побутового обслуговування населення,  енергозабезпечення, транспорту і зв’язку.
   Виконує повноваження по організації і координації роботи в галузі використання та охорони земель, природних ресурсів і охорони довкілля.
 Координує роботу по складанню планів роботи райдержадміністрації, підготовки та проведення засідань колегії райдержадміністрації і щотижневих нарад у голови, доведення розпоряджень голови райдержадміністрації до виконавців.
Відповідає за роботу з кадрами, кадровим забезпеченням, реалізацію програми розвитку державної служби, навчання кадрів та осіб, віднесених до кадрового резерву.
    Здійснює контроль :
- за питаннями роботи по профілактиці корупційних проявів серед державних службовців;
- по проведенню навчання по підвищенню кваліфікації працівників апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації.
    Координує роботу з питань проведення виборів та референдумів, встановлених  законом для виконавчої влади.
   Організовує підготовку та має право підпису відповідних документів у судові органи в справах, де стороною виступає районна державна адміністрація.
   Контролює роботу з підготовки для розгляду та затвердження районною радою проектів програм соціально-економічного розвитку району, організовує контроль за їх виконанням.
   Здійснює контроль за станом фінансової дисципліни, обліку та звітності, своєчасною і в повному обсязі сплатою податків та платежів до бюджетів усіх рівнів.
    Перший заступник голови районної державної адміністрації організовує :
- виконання Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, виконання розпоряджень голови обласної і районної державної адміністрації з питань:
- функціонування агропромислового комплексу;
- проведення реформування земельних та майнових відносин на засадах приватної власності;
- формування інфраструктури  продовольчого ринку;
- забезпечення на  ринкових засадах агропромислового виробництва необхідними  матеріально-технічними ресурсами та сировиною;
- реалізацію соціальної політики на селі.
   Виконує повноваження по організації і координації роботи в галузі використання та охорони земель, природних ресурсів і охорони довкілля, а саме:
1. Розробку та забезпечення виконання затверджених у встановленому законом порядку програм раціонального використання земель, лісів, підвищення родючості грунтів, що перебувають у державній власності.
2. Подання пропозицій раді і здійснення заходів щодо реалізації та рішень по реалізації  ( приватизації ) земель та вилучення їх для державних потреб.
3. Розробку і передачу на затвердження відповідної ради та забезпечення виконання районних екологічних програм, звітів перед районною радою про хід виконання, внесення до відповідних органів пропозицій щодо державних екологічних програм.
4. Вжиття заходів відшкодування збитків, заподіяних внаслідок порушення законодавства про охорону довкілля підприємствами, установами, організаціями і громадянами.
5. Внесення радам пропозицій щодо організації заповідників та заказників.
6. Реалізація державної політики у сфері використання та охорони природних ресурсів, з питань екологічної та пожежної безпеки, а також надзвичайних ситуацій та захисту населення від Чорнобильської катастрофи.
7. Внесення пропозицій щодо зупинення роботи підприємств в разі порушення ними екологічного законодавства.
8. Розробку та дотримання правил користування водозабірними спорудами призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, обмежує, або забороняє використання підприємствами питної води у промислових цілях.
9. Здійснення заходів до запобігання епізоотій, пов’язаних з тваринним світом, та їх ліквідації.
    Перший заступник забезпечує виконання повноважень райдержадміністрації в галузі оборонної роботи:
1. Забезпечує виконання законодавства про військовий обов’язок посадовими особами, громадянами, підприємствами, установами, організаціями.
2. Здійснює заходи пов’язані з мобілізаційною підготовкою, цивільною обороною на відповідній території.
3. Сприяє підготовці  до військової служби, проведенню призову громадян на військову строкову  та альтернативну службу.
     Візує розпорядження голови районної державної адміністрації.
  Перший заступник голови райдержадміністрації забезпечує виконання повноважень у галузі містобудування, житлово-комунального господарства, а саме:
- організовує розробку та проведення експертизи містобудівної документації населених пунктів, відповідно до державних норм і стандартів;
- організовує роботу з атестації об’єктів сертифікації продукції, робіт і послуг підприємств і організацій житлово - комунальних господарств;
- організовує охорону реставрацію та використання пам’яток архітектури і містобудування історико – культурних ландшафтів.
    Здійснює відповідно до законодавства контроль за вирішенням питань, щодо :
- організації будівництва і ремонту житлових об’єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення, шляхів місцевого значення;
- проведення робіт, пов’язаних з прийняттям в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів;
- затвердження правил забудови селища і сільських населених пунктів на території району;
- приватизації об’єктів підпорядкованих  галузей та загальний контроль за станом приватизації в районі.
    Координує роботу щодо :
- складання проекту бюджету району та його виконання;
- складання необхідних для управління соціально-економічним розвитком району балансів трудових, матеріально-фінансових та інших ресурсів палива, проведення розрахунків коштів та визначення рівня обслуговування, обсягів послуг, необхідних для забезпечення передбачених законодавством мінімальних соціальних потреб;
- розгляду пропозицій органів місцевого самоврядування щодо проектів планів та заходів підприємств, установ, організацій, розташованих на території району та підготовки висновків ;
- визначення доцільності розміщення на території району нових підприємств та інших об’єктів незалежно від форм власності.
   З метою забезпечення виконання показників бюджетів усіх рівнів координує роботу щодо забезпечення збирання всіх податків і платежів, правильного розподілу бюджетних коштів.
   Координує розробку пропозицій щодо фінансово – економічного обгрунтування обсягів продукції, яка підлягає продажу для державних потреб за рахунок державного бюджету, що поставляється для місцевих потреб за рахунок коштів місцевого самоврядування та інших джерел фінансування.
    Забезпечує координацію і контроль організації за якісним обслуговуванням населення району підприємствами, установами і організаціями торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування незалежно від форм власності, додержання ними правил торгівлі, побутового обслуговування, законодавства про захист прав споживачів.
  Забезпечує реалізацію державної політики сприяння розвитку малого бізнесу, сприяє підприємцям, які займаються розробкою та впровадженням інноваційних проектів, виробництвом товарів народного споживання, наданням побутових, комунальних та інших послуг населенню, підготовкою кадрів для сфери послуг, відповідає за роботу дозвільного центру районної державної адміністрації.
   Організовує роботу щодо контролю за дотриманням законодавства підприємствами і підприємцями, що ведуть торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами. Координує роботу місцевих ринків та контролює дотримання правил торгівлі на них, забезпечує організацію участі у виставках торгівельних ярмарках.
    Здійснює контроль за організацією робіт щодо забезпечення населення району паливом, дотримання встановлених лімітів використання всіх видів енергоносіїв та своєчасних розрахунків за них, впровадженню нових екологічно – безпечних енергозберігаючих технологій.
    Контролює організацію додержання правил технічної експлуатації транспорту, дорожнього руху.
Здійснює координацію діяльності та контроль за роботою об’єктів транспорту.
Координує роботу щодо організації обслуговування населення району підприємствами зв’язку, радіомовлення, транспорту незалежно від форм власності.
   Контролює роботу по проведенню операцій з металобрухтом.
Перший заступник голови райдержадміністрації організовує виконання заходів щодо охорони громадської безпеки, порядку боротьби з злочинністю.

 

Наверх ↑